A nice smell

Plant & zo

The science of plants and more


A nice smell

Nectar and pollen making flowers attractive for pollinators. But not only pollinators, also florivores, flower eating insects, are attracted. Researchers from Germany wondered how pollinator and florivores react to the smells that flowers emit. It turned out that both pollinators and florivores alike are recognising and are attracted by the smell bouquet the flowers emit.

Flowers emit pollinator attractive fragrances to attract pollinators. In this way those pollinators know where the flowers are that are worthwhile for a visit. At the same time flowers are also emitting smells that repel insects. Especially those insects that are eating the plant.

In their analysis the researchers analysed how pollinators and florivores react to all those fragrances that flowers emit. Standing out in their analysis of 55 related studies, was that florivores recognised more of the offered fragrances that pollinators.


Putting an impossible choice to the flower, attracting pollinators with or nice fragrance, or not


This does not mean that those recognised floral smell result in a visiting insect. There were also fragrances, like methyl salicylate that repel flower eating insects.

Showing that the recognition of those flower emitted fragrances not necessarily make the flower more attractive. Although, this analysis also shows that irrespective of the amount of recognised fragrances of the flower fragrance bouquet, recognition is often followed by visiting the flower.

Literature

Rohit Sasidharan, Robert R Junker, Elisabeth J Eilers, and Caroline Müller (2023) Floral volatiles evoke partially similar responses in both florivores and pollinators and are correlated with non-volatile reward chemicals, Annals of Botany, mcad064, https://doi.org/10.1093/aob/mcad064


Do you want to support my blog with a donation?

Een lekker geurtje

Plant & zo

Plantenwetenschap en meer


Een lekker geurtje

Nectar en stuifmeelkorrels maken bloemen aantrekkelijk voor bestuivers. Maar ook bloem etende insecten, die de bloemen vaak niet bestuiven, komen hierop af. Onderzoekers uit Duistland vroegen zich af hoe bestuivers en bloem-etende insecten reageren op geuren die bloemen verspreiden. Wat bleek zo wel de bestuivers als de bloem-etende insecten herkennen en worden aangetrokken door de geuren die een bloem verspreid.

Om bestuivers aan te trekken verspreiden bloemen voor bestuivers aantrekkelijke geuren. Zo weten deze waar er een bloem is die het bezoeken waard is. Tegelijkertijd verspreiden bloemen ook geuren om insecten te weren. Met namen die insecten die de plant opeten.

In hun onderzoek gingen de onderzoekers na hoe bestuivers en bloem-etende insecten reageerde op al die geurstoffen die een plant uitscheidt. Wat op viel uit hun analyse van zo’n 55 studies hierna, was dat bloem-etende insecten veel meer aangeboden geurstoffen herkende dan de bestuivers.


Dit brengt de bloem in een spagaat, lekker ruiken voor de bestuivers, of toch maar niet


Dat wil niet zeggen dat elke herkende geur er ook daadwerkelijk voor zorgde dat het insect op de bloem af komt. Er zaten ook geurtjes tussen, zoals methylsalicylaat die een afwerende werking hebben op bloem-etende insecten.

Zo zie je maar weer dat het herkennen van meer door een bloem verspreide geurstoffen niet noodzakelijkerwijs betekend dat een bloem ook aantrekkelijker is. Al laat de analyse ook zien dat herkenning vaak resulteert in een bezoek aan de bloem.

Literatuur

Rohit Sasidharan, Robert R Junker, Elisabeth J Eilers, and Caroline Müller (2023) Floral volatiles evoke partially similar responses in both florivores and pollinators and are correlated with non-volatile reward chemicals, Annals of Botany, mcad064, https://doi.org/10.1093/aob/mcad064


Wil je mijn blog ondersteuen met een donatie?

Touch

Plant & zo

The science of plants and more


Touch

An obstacle influences plant growth. How a plant registers touch is not completely clear. Long did researchers think plants observe touch with help of their trichomes, the hairs on a leaf. But not all plants have hairy leaves. Now a group of American, German, and Danish researchers show that the pavement cells at the outside of a leaf observe touch.

After observing touch, plant cells sent a signal to their neighbouring cells, who in turn sent the signal onwards to their neighbours. This signal consists of a temporally increase in calcium concentration. In this way generate plants a wave of temporally increased calcium concentrations. Something researchers can measure using fluorescent sensors.


The signal tells the plant if it is growing against an obstacle


Using a microscope, the researchers studied this calcium signal. There they noticed that straight away the fluorescent sensor lights up when a single cell on the outside of a leaf was touched, after which sometimes the sensor was also turned on in neighbouring cells. In addition, 20 to 50 seconds after touch, the researchers observed a signal that slowly moved from cell to cell. When they let go of a leaf the researchers noticed in some leaves a fast signal traveling from cell to cell.

What is happening between observation of a touch and the sending of a signal is not jet clear. But the researchers think that there is a correlation between the intern pressure the cell experiences, and the speed of the signal. The pressing of the cell while touching it, increases the internal pressure, which is followed by a slow signal. While by letting go of a cell, the internal pressure is suddenly lower, which result in a fast signal. In this was a plant knows if it is growing against something, or away from it.

Literature

Alexander H. Howell, Carsten Völkner, Patrick McGreevy, Kaare H. Jensen, Rainer Waadt, Simon Gilroy, Hans-Henning Kunz, Winfried S. Peters & Michael Knoblauch (2023) Pavement cells distinguish touch from letting go. Nature Plants https://doi.org/10.1038/s41477-023-01418-9


Do you want to support my blog with a donation?

Aanraking

Plant & zo

Plantenwetenschap en meer


Aanraking

Een obstakel beïnvloed de groei van de plant. Hoe een plant zulke aanrakingen registreert is niet helemaal duidelijk. Lang dachten wetenschappers dat planten aanraking waarnemen met behulp van trichomen, de haartjes op een blad. Maar lang niet alle planten bezitten deze haartjes. Nu laten een groep van Amerikaanse, Duitse en Deense onderzoekers zien dat ook de epidermis cellen aan de oppervlakte van het blad aanraking waarnemen.

Plantencellen versturen na het waarnemen van een aanraking een seintje naar z’n buurcellen, die het seintje weer doorgeven aan hun buren. Het seintje zelf is een tijdelijke verandering in calcium concentratie. Zo genereren planten na aanraking een golf van tijdelijke toenamen in calcium concentraties. Iets wat onderzoekers kunnen meten met fluorescerende calcium sensors.


Door het seintje weet een plant of het tegen iets aan groeit


De onderzoekers bestudeerde dit calcium seintje in onder de microscoop. Daar zagen ze dat wanneer ze een enkele cel aan de buitenkant van het blad aanraakte er gelijk de fluorescerende calcium sensors aangingen, waarna soms ook die in de aangrenzende cellen aan gingen. Daarnaast zagen de onderzoekers 20 tot 50 seconden na aanraking een seintje dat de cellen langzaam aan de buurcellen doorgaven. Lieten ze het blad weer los dan zagen de onderzoekers in sommige bladeren een snel seintje zich van cel naar cel verplaatsen.

Wat er in de cel gebeurt tussen het waarnemen van een aanraking en het versturen van een seintje is nog niet duidelijk. Wel denken de onderzoekers dat er een verband is met de interne druk die een cel ervaart en de snelheid van het seintje. Bij het indrukken van de cel bij aanraking vergroot de interne druk, waarna er een langzaam seintje ontstaat. Terwijl bij het loslaten van een cel, de interne druk opeens lager is, wat resulteert in een snel seintje. Zo weet de plant of het tegen iets aan groeit of er juist vanaf.  

Literatuur

Alexander H. Howell, Carsten Völkner, Patrick McGreevy, Kaare H. Jensen, Rainer Waadt, Simon Gilroy, Hans-Henning Kunz, Winfried S. Peters & Michael Knoblauch (2023) Pavement cells distinguish touch from letting go. Nature Plants https://doi.org/10.1038/s41477-023-01418-9


Wil je mijn blog ondersteuen met een donatie?

%d bloggers like this: